lord

Kaç Tür Molekül Vardır

Bu konu lord tarafından 1 hafta önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
lord
lord
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 2 hafta önce
Konu Sayısı: 4599
Yanıt Sayısı: 0
21 Mayıs 2021, 7:32

Kaç Tür Molekül Vardır

Kayıtsız Üye
Kaç tür molekül vardır =?


Cevap: Kaç Tür Molekül Vardır

Deli Sevdam
Molekül Kimyada, bir molekül genel olarak en az iki atomun değişik durumlarda beraber duran, bütün şekline denir Genel olarak bir molekül, saf kimyasal maddenin kendi başına bütün kimyasal bileşimini ve özelliklerini taşiyan en küçük parçasıdır Bazı katı ve sıvı kimyasal maddelerde (örneğin; metaller, eriyik durumundaki tuzlar, kristaller, vb) bu tanım her zaman geçerli değildir ve böyle kimyasal maddelerin farkedilebilir meleküllerden değil atomlardan oluştuğu söylenmelidir Moleküler fizikte ise bir molekül, iki ya da daha fazla atomdan oluşan, yeterli düzeyde değişmez, elektriksel olarak nötr bir oluş biçimidir tekatomlu molekül genel düşüncesi, asal gazlardaki gibi tek atomlu moleküller, neredeyse tek başına gazların kinetik teorisinde açıklamada kullanılır Çok atomlu iyonlar bazen işe yarar bir şekilde elektirksel olarak yüklenmiş moleküller şeklinde düşünülebilirler

En küçük molekül, hidrojen molekülü (H2) olup, çapı 2,3-2,4 angstron (1 angstron= 10-8cm) ve ağırlığı 3,3×10-24 gramdır Meselâ bir çay kaşığında bulunan su moleküllerinin sayısı, Atlas (Atlantik) Okyanusunda bulunan suyun, çay kaşığı sayısına eşittir En büyük moleküller, protein ve DNA gibi karmaşık organik moleküllerdir Bunlar binlerce tek atomdan müteşekkildir ve molekül ağırlıkları hidrojeninkinin birkaç milyon katıdır

Moleküller gaz, sıvı ve katı olarak bulunurlar Genel olarak, diğer özellikleri aynı olmak şartıyla, moleküller, büyük ve ağır oldukça daha zor buharlaşırlar Meselâ, metan (CH4)dan butan (C4H10)a kadar olan moleküller normal sıcaklıkta gazdırlar Ancak pentan (C5H12)’dan pentadekan (C15H32) a kadar olanlar ise sıvıdırlar Heksadekan (C16H32) ve daha ağır olanlar ise katıdır Bu durum ayrıca sıcaklığa ve moleküller arası çekim kuvvetine bağlıdır Molekül yığınlarında moleküller, oldukça zayıf moleküller arası kuvvetle tutulurken; moleküllerin elektrik yüklü olması hâlinde kuvvetli bir elektrostatik kuvvetle bir arada tutulurlar Böyle bir katı kristali eritmek için bu kuvvetli bağların çözülmesi gerekir Bu ise erime noktasının yüksek olması ve daha fazla enerjiye ihtiyaç olunması sonucunu getirir

Molekül içi kuvvetler

Bir kimyâsal maddede moleküller elektronların etkili olduğu iki tür kimyasal kuvvetle bir arada tutulurlar Moleküllerden meydana gelmeyen bileşikler iyon bağı ile bir arada bulunurlar Böyle durum bir veya daha fazla elektronun bir elektropozitif elementten (genellikle metaldan) bir elektronegatif elemente (genellikle metal olmayan) geçişi şeklinde meydana gelir Bir atomun elektronegatifliği, elektronların cezbedilmesinin bir ölçüsüdür Bu ölçünün büyüklüğü oranında iyon bağı teşkil etme eğilimi fazladır Meselâ, yüksek elektropozitif olan sodyum metali, yüksek elektronegatif olan klor gazı içinde yanarsa, her bir sodyum atomu bir elektron kaybederek tek yüklü bir pozitif iyon meydana getirirken, her bir klor atomu bir elektronu alarak tek yüklü bir negatif iyon meydana getirirler Böyle bir değişimin sonucu olarak her bir atom, dış halkalarında sekiz elektrona sâhip olarak kararlı bir yapı kazanırlar Sonuç olarak sodyum klorür (NaCl) normal yemek tuzu ortaya çıkar Yemek tuzunda sodyum ve klorlar üç boyutlu yerleşmiş olarak bulunurlar Hiçbir sodyum, belirli bir klora âit değildir

İyonik bileşiklerin tanınmış özelliklerinden biri de sıvı hâlde ve bir sıvıda çözüldükleri zaman elektrik iletmeleri, oldukça yüksek erime ve kaynama noktasına sâhip olmaları ve su gibi sıvılarda çözülebilmeleridir

Diğer taraftan molekülün meydana gelmesinde etkili olan kovalent bağı, iki atom arasında elektronun geçişi şeklinde değil de, elektronun ortaklaşılması sûretiyle ortaya çıkar Bu genellikle metal olmayan elementlerde görülür Atomların tamâmen aynı olması durumunda her ikisi de, aynı elektronegatifliğe sâhiptir Birbirlerine elektron vererek kararlı duruma gelemezler Bunun yerine her bir atomun dış kabuğunda bulunan elektronlar, diğer atom tarafından karşılıklı paylaşılır Böylece her biri kararlı duruma gelir Meselâ, iki flor atomu bir araya gelerek, bir elektronlarını karşılıklı paylaşırlar Azotta ise, karşılıklı üç elektronun paylaşılması sûretiyle molekül meydana gelir Bu tür moleküller genellikle elektrik akımı iletmezler Erime ve buharlaşma noktaları düşüktür Sadece kovalent bağı ile aynı cins atomların birleşmesiyle meydana gelen Cl2 gibi olan moleküllerde, atomlar aynı elektronegatifliğe sâhiptir Ortaklaşa kullanılan elektronlar arada bulunur

Bu şekilde açıklamalar yanında moleküler yapı, kuvantum mekanik teorisi yönünden de açıklamalara sahiptir Kuvantum mekanik, kimyâsal bağları ve değişiklikler için bir teori verirken, moleküllerin üç boyutlu yapıda nasıl titreştiğini açıklar Bu yaklaşımda elektron, artık, ayrık parçalar olarak düşünülmez Burada önemli kabul, Heisenberg’in belirsizlik prensibidir Buna göre bir elektronun hem yerini ve hem de hızını kesin olarak aynı zamanda ölçmek mümkün değildir Bu hâlde elektron bulutları söz konusu olur Bu tür bulutların yoğunluğu, verilen bir noktada elektron bulunma ihtimaliyle orantılıdır Ancak bu tür yaklaşımda basit atomların dışında çözümü zor denklemlerle karşılaşılır Bu sebepten tekrar ayrık elektron kabulüne gerek duyulur

Moleküller arası çekim

Moleküller arasında çekici ve itici olmak üzere iki tür kuvvet mevcuttur Bir maddenin molekülleri, birbirine birkaç angstrom mertebesinde yaklaştıkları zaman, negatif yüklü iki elektron bulutu birbirini kuvvetli bir şekilde iter Ancak biraz büyük mesâfelerde, çekici kuvvetler daha önemli olabilir Basınç ve sıcaklığa bağlı olarak bu kuvvetler, molekülleri sıvı veya katı hâlde bir arada tutacak kadar kuvvetli olabilirler

Moleküllerin hareketi

Genel olarak bir madde ısındıkça, yâni ısı enerjisi arttıkça, moleküllerinin de hareketi artar Ötelenme, dönme ve titreşim olarak üç türlü molekül hareketi vardır Ötelemede molekül, atılan bir top gibi hareket ederken, dönmede karmaşık bir molekülün bir parçası, diğer bir parçası etrafında döner Titreşim hareketinde ise moleküller birbirine yaylarla bağlanmış gibi ileri geri hareket ederler Bu tür harekette moleküller arası mesâfe onda bir oranında azalır veya artar Titreşimleri çok hızlı olup, sâniyede 10 trilyon (1013) mertebesinde iken, dönme yaklaşık bunun yüzde biri hızında, sâniyede 100 milyar (1011) civarındadır Moleküllerin öteleme hızları ise, saatte birkaç kilometre mertebesindedir

Molekülün hareketinin tür ve derecesi, maddenin sâhip olduğu ısı enerjisine bağlıdır Eğer sıcaklık çok düşükse, moleküller sıkı olarak yerleşmiş olur ve sâdece titreşim hareketi yaparlar ve madde katı hâlde bulunur Sıcaklık yükseldikçe molekül, titreşim yanında dönme de yapar Ancak yerleri sâbit kaldığı müddetçe madde katı kalır Sıcaklık daha da yükselirse moleküller sıkı yerleşmiş olmakla beraber öteleme hareketi, kayma, birbiri üzerinde atlama yaparlar Bu hâlde de sıvı durumdadır Daha yüksek sıcaklıklarda ise moleküller birbirlerine daha az bağlıdırlar Uzayda serbestçe hareket ederler Bir gaz olarak, bir kap içinde değilseler, sınırsız bir şekilde hareket ederler

Karmaşık moleküler yapılar

Düz zincirler

Düz zincir moleküllerine tipik misal olarak, hidrokarbon serilerini gösterebiliriz Metan (CH4) en basit hidrokarbon bileşiği, tetraedral yapıya sâhiptir Tetraedrin her köşesinde bir hidrojen atomu bulunur Karbon atomu ise tetraedrin tam merkezindedir Bu, karbon atomunun bağlarının köşelere doğru yöneldiği sonucunu verir Metan genellikle şeklinde gösterilir Metanın hidrojen atomlarından birinin yerine metil gurubu (CH3-) konulursa, hidrokarbonların bir üst üyesi olan etan meydana gelir Buna benzer olarak bundan sonra gelen üye propandır Hidrokarbon serisinde birbirini tâkip edenler arasında (CH2) kadar bir fark vardır Bu tür hidrokarbon zincirleri aslında dosdoğru değildir Komşu karbon atomları arasındaki açı, tedraedral (109°28’) olduğu için zincir zikzak şekle sahiptir Kapalı zincirlere karşılık olarak “düz” ismilendirilirler

Halkalar

Karbon atomunun bağlanma açısı tedraedral olduğundan, halka yapısı, zincirin sonlarının birbirlerine bağlanmasıyla meydana gelir Bu yapıya aromatik bileşikler, siklohegzan ve steroitler misâl olarak verilebilir

Halkalı bileşiklerin en önemli sınıfı aromatik bileşiklerdir Bu bileşiklerin en basit üyesi benzen (C6H6)dir Benzende karbonlar arasında sırayla bir tek ve bir çift bağ bulunmaktadır Karbonlar arasında çift bağ olduğu hâlde, doymamış hidrokarbonların özelliğini göstermez Bu çift bağlar belirli bir yerde değildir Titreşim hâlinde karbonlar arasında değişir Halka yapı, organik bileşiklere has bir yapı olmayıp, bâzı anorganik bileşiklerde de görülür Bor elementinin meydana getirdiği borazin bileşiği, elektronik yapı bakımından benzene benzer ve buna bâzan “anorganik benzen” de denir

Kafes yapısı

En basit kafes yapı, beyaz fosforda (P4) bulunur Bu, fosfor atomlarının bir tedrahedrin köşelerine yerleşmesinden meydana gelir Fosforun oksitlerinden P4O6 ve P4O10 kafes yapısına sâhiptirler P4O6 ile aynı sayıda elektron sayısına ve aynı yapıya sâhip olan fosfor imid P4(NCH3)6 de kafes yapısına sâhiptir

Sandaviç bileşimler

Metal atomun iki hidrokarbon halkasının arasında bulunduğu oldukça büyük bir organometalik bileşiklerdir İlk sandaviç bileşim ferosende bulundu Benzene olan benzerliğinden (aromatik reaktivitesinde) bu isim verildi

İzomerler

İzomerler aynı kimyasal bileşime ve moleküler ağırlığa sahip, fakat farklı özellik gösteren moleküllerdir Çeşitli türde sınıflandırıldığı hâlde, yapısal izomerler ve stereoizomerler esas grubu teşkil eder

İzomerler, aynı tür ve sayıda atomlara sahip olmakla beraber, atomlar arası bağlar farklıdır Atomların ve bağlarının uzayda yerleşmesi farklıdır

Makromoleküller

Makromoleküller veya polimerler, kovalent bağlar yardımıyla aynı küçük moleküllerin biraraya gelmesi sûretiyle meydana gelirler Meselâ, formaldehit (HCHO) simetrik trioksan olarak isimlendirilen bir trimer (HCHO)3 ve uzun bir zincir polimer olan paraformaldehit HO (HCHO)nH’i teşkil eder Burada n, 8 ile 100 arasında değişir

Makromoleküller bir boyutlu polimerler olabilir Bunlar tabii olarak ortaya çıkan lastik, ipek, aspest ile sunî madde olan polietilen ve sıvı silikonlardır Kezâ, bunlar mika, grafit veya volkanize (çapraz bağlı) lastikte olduğu gibi iki boyutlu ve kuars veya elmasda olduğu gibi üç boyutlu da olabilirler

Polimerlerin özelliklerini bunu meydana getiren dev moleküllerin özellikleri belirler Silikon sıvılar, mika ve kuarsın hepsi silikooksijen bağlara sâhiptir Fakat birbirine olan bağlantı sıra ile bir, iki ve üç boyutludur Diğer bir misal de grafit ve elmas olup, tamamen karbondan ibâret olmalarına rağmen, çok değişik yapıya sâhiptirler Grafitte karbon atomları iki boyutlu levhalarda bağlı olup, levhalar arasındaki bağ oldukça zayıftır Levhalar birbiri üzerinde kolayca kayarak grafiti yumuşak ve mükemmel bir yağlayıcı yaparlar Elmasta ise karbon atomları birbirine üç boyutlu bağlı olup, üç boyutlu bir yapı ortaya çıkar Elmas, kuvvetli kovalent bağlardan dolayı en sert maddedir

Canlılardaki glikojen, nişasta, selüloz ve protein, polimerdirler

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66289 Konu
  • 6 Cevap
  • Son Üye: aile