Hoşgeldiniz.

[CENTER] Dini Çocuk İsimleri [/CENTER] ABDULLÂH: (ar) Allah'ın kulu. Peygamber (asm)'ın en sevdiği isimlerden olup, aynı zamanda babasının adıdır. MUHLİSE: (ar) Hâlis. Dostluğu, samîmîliği ve
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 18      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Dini Çocuk İsimleri

  Sponsorlu Bağlantılar
  [CENTER]Dini Çocuk İsimleri [/CENTER]

  ABDULLÂH: (ar) Allah'ın kulu. Peygamber (asm)'ın en sevdiği isimlerden olup, aynı zamanda babasının adıdır.

  MUHLİSE: (ar) Hâlis. Dostluğu, samîmîliği ve her hâli, gönülden ve Allah için olan hanım.

  ALİ: (ar) Yüce, yüksek. En büyük sahâbelerden ve Peygamberimiz’in (asm) amcazâdesinin ismi.

  KEVSER: (ar) Maddî ve ma‘nevî çokluk, cennette bir ırmağın adı.

  ABDÜLKĀDİR: (ar) Kādir olan, kudreti her şeye yeten Allah'ın kulu. Büyük veli Abdülkadir Geylanî hazretlerinin ismi.

  RÂBİA: (ar) Takvâsıyla meşhur bir hanım evliyâ.

  SAÎD: (ar) Mübârek, mes‘ûd, saadetli. Sahâbe-i Güzîn efendilerimizin isimlerindendir.

  SÜEDÂ NÛR: (ar) Saadetli, kutlu, nûrlu hanım.

  HUSREV: (ar) Hükümdârlara, padişahlara, sultanlara verilen isim.

  FÂTIMA: (ar) Kendisi ve nesli cehennemden uzak kılınmış hanım. Peygamberimizin (asm) en küçük kızının ismidir.

  NÛRİ: (ar) Allah'ın ve İslâm'ın nûruna mazhar olan.

  TÂHİRE: (ar) Her türlü günah ve ayıbdan uzak duran, temiz hanım.

  TALHA: (ar) Dünyadayken cennetle müjdelenen on sahâbeden birinin ismi.

  ADÂLET: (ar) Hakka riâyet etme, doğruluk. Hakkāniyet.

  NAÎM: (ar) Bolluk ve bahtiyârlık ni‘metine mazhar olan kimse. Cennetin bir tabakası.


  MANSÛRE: (ar) Allah'ın yardımına ve muvaffakiyetine nâil olan hanım.

  ENES: (ar) İnsan. Bir mübarek sahabînin ismi.


  EDÎBE: (ar) Edebli, terbiyeli, zarîf, nâzik hanım

  ABBAS: (ar) Peygamberimiz (asm) amcasının ismi.

  RUFEYDE: (ar) Hendek harbinde yaralı sahâbeleri tedâvi eden şefkatli hanım sahâbe.

  ABDURRAHMÂN: (ar) Merhameti sonsuz olan Allah'ın kulu. Sahâbe isimlerinden olup Rabbimizin en sevdiği isimlerdendir.

  MÜSLİME: (ar) Allah katında yegâne din olan İslâm’la şereflenen hanım

  FÂRÛK: (ar) Hak ile bâtılı birbirinden ayıran. Hz Ömer’in (ra) bir sıfatı.


  HACER: (ar) Kendisine Cebrâil (as) vâsıtasıyla ilk def‘a zemzem ihsân edilen, Hz İsmâîl’in (as) annesi olan vâlidemiz.

  ERKÂM: (ar) Akabe bîatına katılmış Sahâbe-i Kirâm’dan birinin ismi.


  BASÎRET: (ar) Basîretli, anlayışı ve kavrayışı keskin olan hanım

  HÂBİL: (ar) Hz Adem (as)'ın hayırlı evladı.


  ÂSÛDE: (f) Rahatlamış, sükûna ermiş, keder ve sıkıntıdan uzak, müsterih hanım.


  CA‘FER: (ar) Hz Ali’nin (ra) Mûte harbinde şehîd olan kardeşinin ismi.  HÂLİDE: (ar) Allah'ın bekāsıyla dâimî, ebedî, sonsuz olan hanım.

  ABDÜLVEHHÂB: (ar) Çok fazla ihsân eden, çok bağışlayan Allah'ın kulu.


  NÛRİYE: (ar) Allah'ın ve İslâm'ın nûruna mazhar olan hanım.

  TÂHİR: (ar) Her türlü günâh ve ayıblardan temiz olan. Peygamber Efendimiz’in (asm) isimlerindendir.  ALİYE: (ar)Yüce, yüksek ahlâk lı hanım.


  FÂZIL: (ar) Fazîletli, fazîlet sâhibi kişi.


  CÂHİDE: (ar) Cehdeden, elinden geldiği kadar dinine çalışan, Allah için gayret eden hanım.

  KÂMİL: (ar) Kemâle ermiş, olgun, terbiyeli, edebli.


  NESÎBE: (ar) Soylu, soyu temiz ve pâk. Hanım sahâbe isimlerindendir.


  İSLÂM: (ar) Hz Muhammed (asm) tarafından insanlığa teblîğ edilen Allah'ın en son dini. Allah'a teslîm olup onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma.

  BAYRAM: (tr) Neş’e ve sevinç günü.  İFFET: (ar) Nâmus, ahlâkça temiz olan hanım.


  Nİ‘METULLÂH: (ar) Allah'ın ni‘meti, ihsânı.  ŞÜKRÂN: (ar) Allah'a şükreden, her şeyi rızâ ve teslîmiyetle karşılamaya nâil olan hanım.  MÜCÂHİD: (ar) Allah rızâsı için cihâd eden, dini için gayret eden.


  ÂİŞE: (ar) Zenginlik ve bolluk gören. Peygamberin (asm) hanımlarından ve en çok hadîs nakleden sahâbelerdendir.


  İHSÂN: (ar) Lütfetme, iyilik etme.


  KÂMİLE: (ar) Kemâle ermiş, olgun, terbiyeli, edebli hanım.

  CA‘FER: (ar) Hz Ali’nin (ra) Mûte harbinde şehîd olan kardeşinin ismi.

  HÂLİDE: (ar) Allah'ın bekāsıyla dâimî, ebedî, sonsuz olan hanım.

  ABDÜLVEHHÂB: (ar) Çok fazla ihsân eden, çok bağışlayan Allah'ın kulu.

  NÛRİYE: (ar) Allah'ın ve İslâm'ın nûruna mazhar olan hanım.

  TÂHİR: (ar) Her türlü günâh ve ayıblardan temiz olan. Peygamber Efendimiz’in (asm) isimlerindendir.

  ALİYE: (ar)Yüce, yüksek ahlâk lı hanım.

  FÂZIL: (ar) Fazîletli, fazîlet sâhibi kişi.

  CÂHİDE: (ar) Cehdeden, elinden geldiği kadar dinine çalışan, Allah için gayret eden hanım.

  KÂMİL: (ar) Kemâle ermiş, olgun, terbiyeli, edebli.

  İSLÂM: (ar) Hz Muhammed (asm) tarafından insanlığa teblîğ edilen Allah'ın en son dini. Allah'a teslîm olup onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma.

  HANÎFE: (ar) İslâm dinine sımsıkı bağlı bulunan hanım.

  NESÎBE: (ar) Soylu, soyu temiz ve pâk. Hanım sahâbe isimlerindendir

  BAYRAM: (tr) Neş’e ve sevinç günü.

  İFFET: (ar) Nâmus, ahlâkça temiz olan hanım.

  Nİ‘METULLÂH: (ar) Allah'ın ni‘meti, ihsânı.

  ŞÜKRÂN: (ar) Allah'a şükreden, her şeyi rızâ ve teslîmiyetle karşılamaya nâil olan hanım.

  MÜCÂHİD: (ar) Allah rızâsı için cihâd eden, dini için gayret eden.

  ÂİŞE: (ar) Zenginlik ve bolluk gören. Peygamberin (asm) hanımlarından ve en çok hadîs nakleden sahâbelerdendir.

  İHSÂN: (ar) Lütfetme, iyilik etme.

  KÂMİLE: (ar) Kemâle ermiş, olgun, terbiyeli, edebli hanım.

  ÂDİL: (ar) Adâlet eden, Allah'ın emirlerini noksansız tatbîk eden.

  CÂNÂN: (f) Sevgili, sevilen hanım.

  ABDUSSAMED: (ar) Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde, her şey kendisine muhtaç olan Allah'ın kulu.

  TAHİYYE: (ar) Selâmlar, hayır duâları.

  NİYÂZÎ: (f) İhtiyâcını sadece Allah'tan isteme ve neticeyi yalnız ondan bilme ni‘metine nâil olan kimse.

  FERİHE: (ar) Sevinçli hanım.

  LOKMÂN: (ar) Kur’ân-ı Kerîm'de ahlakı övülmüş mübârek bir zât. Peygamber olduğu da rivâyet edilmektedir.

  ÂMİNE: (ar) Kalbinde korku olmayan, güvenilir. Şübhesiz, kesin olarak inanan hanım. Peygamberimizin (asm) annesinin ism

  SÂLİH: (ar) Dinin emir ve yasaklarına uyan, dindâr, güzel ahlak ve takvâ sâhibi kişi. Bir peygamber adı.

  ABDÜLVÂSİ‘: (ar) İlmi her şeyi kuşatan ve rahmeti her şeyi kaplamış olan Allah'ın kulu.

  HAFSA: (ar) Hz Ömer’in (ra) kızı. Hz Peygamberin (asm) zevcelerinden olan vâlidemiz.

  NÂSİH: (ar) Nasîhat eden, dini insanlara anlatan iyi kimse. Peygamberlerin sıfatlarındandır.

  FEHİME: (ar) Zeki, anlayışlı, kavrayışlı hanım.

  ADNÂN: (ar) Peygamberimiz’in (asm) atalarından birinin ismi.

  GÜZÎN: (ar) Seçilmiş, beğenilmiş hanım.

  ÎSÂR: (ar) Kendi de muhtaç olduğu bir şeyi din kardeşini tercîh ederek ikrâm etme. Sahâbelerin sıfatlarındandır.
  SÂCİDE: (ar) Her şeyin ma‘bûdu olan Allah'a secde eden hanım.

  GIYÂSEDDÎN: (ar) Allah'ın dininin yayılmasına yardım eden kimse.

  ZÜMRÂ NÛR: (ar) Güzel, iyi ahlâklı, nûrlu, zeki, bilgili hanım.

  İSMÂÎL: (ar) Hz İbrâhîm (as)'ın oğlunun ismi olup Kur’ân-ı Kerîm'de teslîmiyeti ve neslinin şerâfetiyle övülen bir peygamberdir.

  HÜSNÂ: (ar) İyi, güzel, cemâli ile kemâli tam olan hanım.

  RÂİF: (ar), Merhametli, şefkatli olan kişi.

  ÂFİTÂB: (f) Güneş gibi nûrlu hanım.

  NÂZIM: (ar) Nizâma koyan, düzenleyen kişi.

  FERÎDE: (ar) Tek, benzeri nâdir bulunan hanım.

  CÂVİD: (f) Dâimî kalacak olan, Allah'ın ebedîleştireceği kul.

  BEREKET: (ar) Bolluk, saadet, mutluluk, Allah'ın ikrâmı.

  LÛT: (ar) Gayret ve şevk timsâli, kahraman bir peygamber.

  LEYLÂ: (ar) Uzun ve karanlık gece. 2. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Bu Sitede Ticari Faaliyet Yürütülmez